Cijfermatig overzicht Tanderuis vzw

Aantal aanmeldingen in 2015 tov vorige werkjaren

Er is een toename van het aantal aanmeldingen in 2015: de toename betreft 31% ten opzichte van het jaar 2014. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met het opheffen van de aanmeldingsstop bij de adolescentenwerking. In 2015 werd wel gewerkt met vooraf bepaalde aanmeldingsquota in de kinder-, adolescenten- en volwassenenwerking om de wachtlijsten enigszins beheersbaar te houden. 

aanmeldingen 2014


 

Aantal gezinnen in begeleiding in 2015 tov vorige werkjaren

Binnen Besluit op Thuisbegeleiding (BVR TB)

Vergeleken met vorig jaar is het totaal aantal gezinnen in begeleiding gestegen met 4,5%. Op 2 jaar tijd zien we een toename van het aantal gezinnen met 9,5%. 

gezinnen in begeleiding 2014

Binnen Besluit Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (BVR RTH)

Binnen de regionale projecten RTH voor meerderjarigen werden 81 cliënten begeleid in 2015. Vergeleken met vorig jaar is het totaal aantal cliënten in begeleiding drastisch gestegen. 

Aantal gezinnen op de wachtlijst 2015 tov vorige werkjaren

Ten opzichte van vorig werkjaar is de wachtlijst gedaald met 24%. In vergelijking met 3 jaar geleden is de daling zelfs 45%! 

wachtlijst

Aantal begeleidingsessies in 2015 tov vorige werkjaren

Begeleidingssessies binnen BVR Thuisbegeleiding

Vergeleken met vorig werkjaar zien we een status quo van het aantal gepresteerde begeleidingen. 

aantal sessies

Begeleidingssessies binnen BVR Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Het aantal begeleidingen in kader van het BVR RTH steeg sterk ten opzichte van vorig jaar. 

aantal sessies RTH